Sign In

Blog

Latest News
ᐅᖅᓲᑉ ᐃᑦᑎᖓ ᐅᐊᓴᐅ: ᖃᓄᖅ ᕿᓚᓗᒐᐅᑉ ᐅᖅᓱᖓ ᒪᒥᓴᐅᑎᐅᓂᖓ ᐅᕕᓂᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓕᕈᔪᓄᑦ.

ᐅᖅᓲᑉ ᐃᑦᑎᖓ ᐅᐊᓴᐅ: ᖃᓄᖅ ᕿᓚᓗᒐᐅᑉ ᐅᖅᓱᖓ ᒪᒥᓴᐅᑎᐅᓂᖓ ᐅᕕᓂᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓕᕈᔪᓄᑦ.

ᓗᑉᓇ ᕕ ᔭᐃᔭᑦ

ᐅᐊᓴᐅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᔪᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ, ᐊᕐᕖᑦ ᐅᖅᓱᖓᓂᒃ, ᖁᐊᔭᐅᑎᓂᒃ, ᖁᐊᓐᓃᑦ, ᑰᒻᒥᑦ ᒪᕐᕋᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᓯᒧᑦ ᐅᖅᓱᕐᒥᑦ.

ᕗᓃᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᔭᔅᑕᓐ ᑲᓛᒃ ᐊᐃᑉᐱᕇᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑑᒃ ᐅᐊᓴᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐃᓚᖓ ᑕᑯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᐊᓴᑎᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᕙᑕᒥᑦ ᐃᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᐅᕕᕋᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᑦ.

“ᐱᖃᑎᒃᑲ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐱᐅᒃᓴᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ! ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂᓗ ᒪᒥᑉᐸᓕᐊᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ ᑕᓪᓕᖓᓂ ᐅᕕᓂᕐᓗᒋᕙᑦᑕᖓᓂᒃ, [and]ᐊᒻᒪᓗ ᑯᑭᖏᑦ ᓴᖏᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᑎᒃ[It]. ᐃᓱᒪᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᐊᓱᐃᓪᓛᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᐸᓪᓚᐃᔪᖓ!”

ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᒥᑦ ᐊᑐᕆᐅᖏᑦᑐᖅ ᕗᓃᔅ. ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᐅᓴᐅᑎᓂᒃ ᒥᐅᕆ ᑲᐃᒥᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᖃᑎᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᔮᖏᓐᓄᑦ. ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᑑᑎᖃᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓴᖑᒍᓐᓇᑦᓯᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

“ᐱᐅᓴᐅᑎᓕᕆᓪᓗᓂ ᑐᕌᒐᖃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᐅᔪᒥᒃ…[and]ᑕᐃᒫᓪᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᖓ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᑦᓯᒋᐊᒃᓴᖅ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᑕᒪᓐᓇ”

ᐱᐅᓴᐅᑎᓕᕆᓂᖅ ᒥᐅᕆ ᑲᐃᒥᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐃᓕᒍᑎᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐅᐊᓴᐅᑎᒥᒃ ᕙᑖᓕᒻᒥᑦ, ᐃᖅᑲᐃᓯᑦᑕᖅᑯ ᓂᐅᕕᕈᒪᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ.

“ᖃᐃᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐊᐱᕆᓪᓗᓂᒋᑦ, ᐊᑎᓕᐅᖅᑐᓂᒋᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓕᓴᓯᒪᒐᒥ ᐱᐅᓴᐅᑎᓂᒃ ᒥᐅᕆ ᑲᐃᒥᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒍ.”[down][my][experience]

ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᕋᒥ, ᑕᐃᒪ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐅᕕᓂᑦᓯᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᒍᒪᔪᖃᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒪᖔᖅ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐅᐊᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᓄᖅᑑᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᖅ, ᓲᕐᓗ, ᐊᕐᕖᑦ ᐅᖅᓱᖓᓂᒃ. ᐱᖃᑎᒪ ᔭᓯ ᒪᐃᒃ ᐊᓈᓇᖓ ᒦᑲᐅᑉ ᐅᖃᐅᓯᕆᓪᓗᓂᒋᑦ.

“ᐅᖃᐅᔾᔨᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᕿᓚᓗᒑᐅᑉ ᐅᖅᓱᖓᓄᑦ ᒪᒥᓴᐃᒍᑎᐅᕙᒻᒪᑕ ᐅᕕᓂᕐᓗᑦᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓱᐃᓪᓛᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᐱᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ, ᕿᓚᓗᒐᐅᑉ ᐅᖅᓱᖓᓂᒃ ᐅᐊᓴᐅᑎᖃᕋᔭᖅᐱᑦ?

“ᐃᓱᒪᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ ᑐᑭᖃᔾᔮᖏᒋᐊᖓ, ᓱᓕ ᐅᑉᐱᕆᑦᓯᐊᓚᐅᖅᓯᒪᖏᑕᕋ,” ᐃᔪᕆᓪᓗᓂ ᕗᓃᔅ.

ᒪᒥᓴᓂᖅ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑉ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᐅᑉᐱᕆᑦᓯᐊᓚᐅᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑐᒍ, ᐃᓚᓕᐅᑎᑦᑕᓕᖅᑲᖓ ᕿᓚᓗᒐᐅᑉ ᐅᖅᓱᖓ ᓱᓇᐅᕝᕙ ᒪᒥᓴᐅᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᕕᓂᓪᓗᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.

“ᑕᐃᒪ ᑲᒪᓇᖅᑐᖅ ᐅᖅᓲᑉ ᐃᑦᑎᖓ,” ᕗᓃᔅ ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᑎᐱᖃᖏᑦᑐᖅ ᐊᕐᕖᐅᑉ ᐅᖅᓱᖓ, ᑭᓯᐊᓂ ᒎᓗᑎᑐᑦ ᐱᑕᓕᒃ. ”ᒎᓗᑎᑐᑦ ᑕᐅᒃᑐᓕᒃ. ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᕗᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᖅᐳᖅ, ᑎᒥᓐᓄᑦ ᐊᑑᑎᓕᓐᓄᑐᐃᓐᓇᐅᒍᓐᓃᖅᑐᖅ. ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓄᑦ… [Our products held] ᐊᓱᐃᓪᓛᒃ ᑕᓱᐃᒍᓐᓇᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓃᖅᑐᒥᓂᐅᒐᓗᐊᑦ.”

ᐊᕐᕙᓂᐊᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᓃᑦ ᐊᕐᕖᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ 1700 ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓄᖑᑕᐅᑲᓴᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᕐᕌᒍ 1946ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᒪᓕᒐᒃᑕᖃᖏᓗᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᕐᕕᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᕐᕖᑦ ᓄᖑᑕᐅᑲᓴᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒪᑕ. ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᕐᕖᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓂᕿᒋᔭᐅᕙᓐᓂᕐᒪᑕ. ᕗᓃᔅ, ᐅᖅᓱᖓᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᐊᓴᐅᑎᓕᐊᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᒪᑭᒍᑎᖃᖅᑎᑦᓯᔪᑦ.

ᐊᐅᓴᐅᑎᓕᐊᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓲᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᑎᒍᑦ ᒪᒥᓴᐅᑎᐅᒋᐊᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ. ᕿᐊᓱᖑᒍᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ ᑐᓴᕋᐃᒻᒪᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᐊᓘᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓕᖅᑕᖓ, ᐱᒃᑯᓲᑎᒻᒪᕆᓕᓚᐅᖅᑐᖓ ᓄᓇᖃᑎᒃᑲ ᕿᒪᑦᑑᔭᓕᖅᑐᒋᑦ.

“ᓄᓇᓯᐅᑎᓐᓃᑦᑐᖓ ᐱᒃᑯᓲᑎᓪᓗᖓ…[but then] ᐊᖏᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᖓ ᒪᒥᓴᐅᑎᒋᓰᓐᓈᕋᒃᑯ. ᒪᒥᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᐳᖓ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᑕᑯᓕᖅᑐᖓ [this growth]ᐱᔭᒃᓴᕆᓪᓗᒍᓗ. ᐊᐱᖅᓲᑎᖃᓕᖅᑐᖓᓗ ᖃᓄᖅ ᒥᑭᔫᒐᓗᐊᒃᑯᑦ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᓯᒍᓐᓇᖅᑯᖓ?”

ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒨᓲᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᙳᐊᖅᑖᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓂᕿᓂᓪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓗᐊᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᔮᕆᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ, “ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᖓᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ.”

“ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓃᖓᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᓚᐅᖅᑐᖅ.”

ᕗᓃᔅ ᐅᖃᕆᐊᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᖓᒍᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂᓗ ᐱᔭᕇᕈᑎᑖᖅᑐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥEntrepreNorth, ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ, ᕗᓃᔅ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᓕᖅᑕᖓ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓗᓂ. ” ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᓪᓗᖓ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᕐᓇᐅᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ. ᑕᑯᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖓ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᓐᓂᒃ.”

ᕗᓃᔅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᐱᒻᒪᕆᓂᕐᒥᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕐᕕᒋᔭᕋ ᐃᓄᓪᓗᖓ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓅᖓᓂᖓᓂᒃ.

“ᐊᑎᒃᓴᖃᕆᐊᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓇᒻᒥᓂᕋ, ᑭᓇᐅᓂᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᒃ, [because] ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᒍᒪᓚᐅᖅᑐᖓ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖃᓕᕐᓂᕐᒥᑦ…ᑕᒪᒃᑮᓯᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ.”

ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᐊᓴᐅ ᐊᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓗ. ᐊᑎᖓ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ‘ᐅᐊᓴ’ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑭᐳᑎᑦᓯᓯᒪᔭᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖓ ᓇᒻᒥᓂᖓᑕ ᐱᙳᐊᕈᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑐᑭᖓ ‘ᐅᐊᓴ’ ᑕᐃᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᐊᓴᐅ. ᕗᓃᔅ ᐱᖃᑎᖏᑦ, ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᓯᓕᓇ ᑲᓪᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕙᑭ ᕿᓚᕝᕙᖅ, ᓇᒻᒥᓂᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒃᓴᖓᓂᒃ. ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ ᐊᓈᓇᙳᐊᖅ ᓈᖃᖅᑐᓂ, ᓄᔭᖏᑦ ᐱᕐᕋᐃᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕐᕋᐅᓯᑐᖃᖓᓂᒃ, ᐊᑐᖅᑐᖅ ᐊᒪᐅᑎᒥᒃ ᐊᒫᖅᑐᓂ ᓄᑕᕋᓛᕐᒥᒃ, ᐃᑯᒻᒪᓴᖅᑐᓂ.

ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖓ, ᕗᓃᔅ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂ ᓂᕈᐊᕆᓯᒪᔭᖓ.

“ᐱᖃᑎᒐ ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᓈᓇᐅᔪᑦ ᓈᖃᕐᒪᑕ, ᑕᑯᓪᓗᒍ ᐃᑉᐱᓐᓇᑦᓯᐊᕐᒪᑦ.”

ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ ᐊᒪᐅᑎᑎᑐᑦ, ᓯᓕᓈᐅᑉ ᐃᓱᒪᒋᓯᒪᔭᖓᓂᒃ. ᕙᑭ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᕐᕌᖏᓐᓂᒃ ᐊᑎᖓᓂᒃ ᑭᐳᑎᑦᓯᓯᒪᔪᖅ.

ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓯᒪᖏᑦᑐᑦ, ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓚᕆᒻᒪᒋᑦ ᓇᒻᒥᓂᖓᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᒪᒥᓴᐃᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᑕᕋᖓᓂᒃ.

“ᐅᖃᖅᑲᐅᒐᒪ, ᐊᑐᕈᒪᔭᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᓇᓪᓚᕆᒻᒪᑦ ᓄᑕᕋᕐᒧᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᓪᓗᓂ ᓴᓇᒍᒪᔭᖓᓂᒃ. ᐅᐊᓴᐅᑦ ᐊᔾᔨᒋᖏᑕᖓᓂᒃ [to mine]!”

ᕗᓃᔅ ᑕᐅᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᐊᓴᐅᑎᓂᒃ ᐅᖅᓱᑖᖔᖅᑐᓂ.

“ᓗᐃᓴ ᑐᒃᑭᐊᐱᒥᑦ ᖁᐃᔭᐅᑎᓄᑦ ᑕᐅᖅᓯᖃᑎᒋᕙᑦᑕᖓ ᓱᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᓴᓪᓚᕆᒻᒪᑦ.” ᐊᓯᐊᑦᑕᐅᖅ ᐱᖃᑎᖓ ᐃᓄᒃ ᑐᕆᓂᑦ, ᑐᔪᐃᕋᑖᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᖁᐊᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᒍᑎᖏᑦ ᓴᓇᒃᑲᓐᓂᕋᔭᕋᒪ ᖁᐊᔭᐅᑎᓕᓐᓂᒃ ᐅᐊᓴᐅᑎᓂᒃ.[When I need blubber] “(ᐅᖅᓱᑖᕆᐊᖃᕈᒪ) ᓄᓇᖅᑲᑎᓐᓄᑦ ᐊᐱᕆᒐᔭᖅᑐᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕝᕙᐃᓯᒪᔪᖃᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᖅᓱᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᖓ.”

ᓂᐱᖃᕐᓂᖅ ᐊᑑᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᓴᙱᓂᖃᓪᓚᕆᖅᑐᖅ

ᓇᒻᒥᓂᖃᕋᓱᐊᓕᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᑐᔫᒐᓗᐊᖅ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᓕᑭᑦᑐᒥᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᖓᑕᓲᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐱᔭᕆᐊᑐᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᔾᔩᒐᔭᖏᑦᑐᖅ ᕗᓃᔅ ᖃᓄᐃᑐᐃᓐᓇᖅ.

“ᓂᕆᐅᒋᓚᐅᖏᑕᒃᑲ ᐊᑐᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓂᐱᖅᑯᖅᑐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᖓᓗ. ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖓᓗ. ᓴᙱᓂᖅᑖᖅᑐᖓ!”

ᓇᒻᒥᓂᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ, ᕗᓃᔅ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓪᓚᕆᓕᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᓪᓛᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᖃᑕᐅᓕᖅᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍ 2021 ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᓂᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᒪᑭᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᒃ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓲᖏᓐᓇᑦᑕ ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᓯᕗᕋᓲᖑᒐᑦᑕ ᓂᓪᓕᐊᒍᑎᖃᕆᐊᒃᓴᖅ. ᐅᑉᐱᕆᒍᓐᓃᖅᑐᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᕋᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᓂᓪᓕᐊᒍᑎᖃᕈᒪ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖃᐃ. ᓴᔪᓲᖑᔪᖓ [speaking up], ᑭᓯᐊᓂ ᓄᖅᑲᑐᐃᓐᓇᔾᔮᖏᑦᑐᖓ.”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *